Get Adobe Flash player

Regulamin pracy wolontariusza

 

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA

 

 1. Wolontariusz zatrudniony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społw Kowali pracuje społecznie, tj. za swoją pracę nie pobiera wynagrodzenia.
 2. Osobą odpowiedzialną za kontakt z wolontariuszem jest koordynator wolontariatu.
 3. Plan pracy wolontariusza jest ustalony wspólnie z pracownikiem socjalnym i koordynatorem.
 4. Wolontariusz nie może wykonywać czynności, do których nie ma uprawnień, a w szczególności takich, do których potrzebne jest przygotowanie np. medyczne, psychologiczne, pedagogiczne.
 5. W przypadku wolontariusza niepełnoletniego dostarcza on do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pisemne oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o wyrażeniu zgody na prace woluntarystyczne ich dzieci.
 6. W imieniu wolontariusza niepełnoletniego porozumienie o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych podpisują jego rodzice/ prawni opiekunowie.
 7. Wszelkie wątpliwości dotyczące wykonywanej pracy wolontariusz powinien jak najszybciej zgłosić pracownikowi socjalnemu lub koordynatorowi przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji czy akcji.
 8. O rezygnacji z pracy wolontariusz powinien jak najszybciej poinformować pracownika socjalnego lub koordynatora nie ponosząc z tego tytułu żadnych konsekwencji.
 9. W przypadku braku możliwości zrealizowania zadań, których podjął się wolontariusz, powinien on jak najszybciej poinformować o tym fakcie pracownika socjalnego lub koordynatora w celu znalezienia zastępstwa lub rozwiązania problemu.
 10. Wolontariuszowi nie wolno: absorbować swoimi sprawami osobistymi, palić papierosów oraz spożywać alkoholu w obecności osób, u których wykonują określoną pracę.
 11. Wszelkie sprawy dotyczące sytuacji osób i ich rodzin, u których wolontariusz wykonuje swoja pracę objęte są tajemnicą i mogą być omawiane tylko z pracownikiem lub koordynatorem.

Wolontariusz zobowiązany jest do dyskrecji.