Get Adobe Flash player

Regulamin Klubu Wolontariusza

Regulamin Klubu Wolontariusza przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat to bezpłatne, dobrowolne i świadome działanie na rzecz innych.
 2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego.
 3. Klub Wolontariusza jest inicjatywą osób w różnym wieku chcących pomagać potrzebującym, inicjować działania w środowisku lokalnym, szkolnym, wspomagać różnego rodzaju inicjatywy charytatywne i kulturalne.
 4. Klub Wolontariusza jest wspólnotą otwartą dla wszystkich, którzy chcą pomagać innym.

Cele działania

 1. Uwrażliwianie na potrzeby innych.
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 3. Rozwijanie empatii, zrozumienia.
 4. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego.
 5. Kształtowanie umiejętności działania zespołowego.
 6. Integrowanie różnych grup wiekowych i społecznych.
 7. Pomoc w realizacji ustawowych zadań Ośrodka, poszerzanie jego oferty pomocowej, oraz zmiana wizerunku instytucji poprzez poprawę komunikacji między Ośrodkiem lub lokalną społecznością.

Zadania

 1. Zapoznanie członków Klubu z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie wśród mieszkańców gminy
 2. Zdobywanie doświadczeń w nowych dziedzinach.
 3. Angażowanie się w działania na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej o charakterze regularnym i akcyjnym.

Prawa i obowiązki

 1. Do Klubu Wolontariusza mogą należeć mieszkańcy Gminy Kowala lub inne osoby, które uzyskają zgodę koordynatora.
 2. Członkowie Klubu pracują dla innych, ale nie zapominają o sobie.
 3. Członkowie Klubu mogą zgłaszać własne propozycje i inicjatywy swojej działalności.
 4. Członkowie Klubu mogą podejmować prace w wymiarze nieutrudniającym pracę zawodową i naukę w szkole.
 5. Członkowie Klubu mogą liczyć na  wsparcie ze strony koordynatora lub innych członków Klubu.
 6. Każdy może przystąpić do Klubu jak i od niego odejść uprzedzając odpowiednio koordynatora na 2 tygodnie przed podjętą decyzją.
 7. Członkowie Klubu niepełnoletni muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Klubie.
 8. Członkowie Klubu systematycznie uczestniczą w pracach Klubu, a także w warsztatach oraz comiesięcznych spotkaniach.
 9. Członkowie Klubu są słowni i wywiązują się ze swoich obowiązków.
 10. Członkowie Klubu mają prawo a zarazem obowiązek korzystania ze szkoleń i ciągłego rozwijania swoich umiejętności, co ma służyć ubogacaniu świadczonej pracy.
 11. Członkowie Klubu są równi, szanują siebie i służą pomocą innym wolontariuszom.
 12. Wolontariusze nie otrzymują wynagrodzenia ani żadnych świadczeń za wykonaną pracę.
 13. Członkowie Klubu starają się przestrzegać zasad zawartych w Regulaminie Klubu.

Struktura

 1. Koordynatorem (opiekunem) Klubu jest pracownik socjalny zatrudniony w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali.

Zadania koordynatora:

 • Prowadzenie rekrutacji nowych członków do Klubu.
 • Organizowanie spotkań członków Klubu przynajmniej raz w miesiącu,
 • Organizowanie szkoleń,
 • Dbanie o właściwy przebieg zaplanowanych akcji,
 • Opiekowanie się wolontariuszami,
 • Współpraca z koordynatorami 5 szkół podstawowych i 1 gimnazjum z terenu Gminy Kowala.

2.      Każda podejmowana akcja ma swojego lidera, który odpowiada za :

 • Planowanie zadań zespołu,
 • Dba o terminowe wykonywanie zadań,
 • Organizuje spotkania grupy odpowiedzialnej za akcję,
 • Przekłada sprawozdanie z przebiegu akcji.

Nagradzanie wolontariuszy

 1. Raz w roku zostanie zorganizowane spotkanie wolontariuszy i koordynatorów, na którym będzie podsumowana działalność Klubu.
 2. Nagrody i wyróżnienia przyznawane wolontariuszom /członkom Klubu/ Członkowie Klubu zostaną nagrodzeni poprzez:
 • Pochwała udzielona indywidualnie
 • Pochwała udzielona  na forum grupy – całej społeczności, szkoły, tablicy informacyjnej GOPS,
 • Umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu Klubu, gazetce szkolnej,
 • Wręczenie listów  pochwalnych i dyplomów,
 • Pierwszeństwo udziału w organizowanych wycieczkach i innych imprezach /nagrody rzeczowe/,

3.      Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywacyjny, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

4.      W przypadku stwierdzenia uchybień  w wypełnianiu  roli wolontariusza, m.in. nie przestrzeganie karty etycznej, regulaminu pracy czy zaniedbywanie swoich obowiązków, kierownik GOPS w Kowali zastrzega sobie prawo w podjęciu ostatecznej decyzji, co do zawieszenia lub wykluczenia z grona wolontariuszy, po wcześniejszym zasięgnięciu opinii pozostałych członków Klubu.

Postanowienia końcowe

 1. Wolontariusze obchodzą swoje święto 5 grudnia- w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza.
 2. Sprawy sporne wynikające z funkcjonowania Klubu rozstrzyga kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali.
 3. Delegacje z tytułu wykonywania pracy wolontarystycznej płacone są wolontariuszom ze środków własnych GOPS w Kowali
 4. Koordynator Klubu Wolontariusza kompletuje następujące dokumenty każdego wolontariusza, tj.
 • Wywiad z kandydatem na wolontariusza,
 • Porozumienia wolontariackie wraz z wymaganymi ustawowo oświadczeniami wolontariusza,
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 • Karty aktywności wolontariuszy,
 • Ewidencje wydanych  delegacji,
 • Udokumentowanie prowadzonych działań

Powyższe dokumenty przechowywane są w odrębnej teczce, która znajduje się w szafie GOPS w Kowali.

5. Ocenę pracy wolontariuszy dokonuje koordynator Klubu Wolontariusza.

6. Uzyskane informacje przez wolontariuszy w czasie pełnienia obowiązków podlegają tajemnicy, a ich przestrzeganie reguluje ustawa o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 roku nr 101 poz. 926 z późń. zm.)