Get Adobe Flash player

Rodzaje wolontariatu

Rodzaje wolontariatu czyli w jaki sposób możesz pomóc

 

Formy pracy wolontarystycznej :

 

  • Wolontariat indywidualny – pomoc osobom starszym, samotnym chorym, niepełnosprawnym ( dotrzymywanie towarzystwa, pomoc w załatwianiu drobnych spraw, w tym domowych, pomoc w czytaniu i pisaniu osobom starszym i niedowidzącym, organizacja czasu wolnego, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych)
  • Praca z grupą – pomoc przy organizacji zajęć oraz pomoc przy odrabianiu lekcji we świetlicy oraz pomoc przy organizacji zajęć dla osób starszych w domu seniora
  • Wolontariat zawodowy – zrzeszających nauczycieli, pielęgniarki, wojskowych
  • Wolontariat okolicznościowy ( udział w jednorazowych akcjach ) – włączenie się w działania na rzecz społeczności lokalnej: pomoc przy organizowaniu np. zbiórek żywności, zabaw choinkowych, festynów, włączenie się w działania na rzecz społeczności lokalnej
  • Wolontariat pracowniczy pracownicy wykonują różnego rodzaju prace na rzecz osób potrzebujących, wykorzystując przy tym swoje predyspozycje i umiejętności zawodowe oraz talenty i zdolności z innych dziedzin.

Wolontariusz to osoba, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działaniach pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku – art. 2 ust.3.

 

Wolontariuszem może zostać każdy, kto ma trochę wolnego czasu i chce pomagać innym.

 

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę od swoich rodziców /opiekunów prawnych/ na świadczenie pomocy wolonatarystycznej